Over ons

Om de ouders van leerlingen van de gemeentelijke lagere school De Wingerd te betrekken bij de school, is er een oudervereniging.

1.Doel

a. Ouders een kans te bieden om betrokken te zijn bij de school en haar werking
b. Inspraak van de ouders te organiseren ten aanzien van directie, leerkrachten en inrichtende macht
c. Ouders een afvaardiging te geven in de schoolraad
d. Mee te werken aan een aangenaam schoolklimaat, door materiële steun te verlenen en extra financiële middelen ten voordele van de leerlingen in te zetten.

2.Samenstelling
a. Wie dat wil, is lid van de oudervereniging en kan aan de vergaderingen deelnemen en mee beslissen over de werking. De oudervereniging verkiest bij het begin van elk werkjaar in september een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij blijven in functie tot er zo nodig in hun vervanging voorzien is.
b. Leerkrachten en schooldirectie hebben een afvaardiging in de oudervereniging.
c. Uit vrije wil meewerken aan initiatieven van de oudervereniging kan iedereen – daarvoor moet je geen lid zijn.

3.Principes voor de werking
a. De oudervereniging werkt onafhankelijk ten aanzien van de school en de directie, onder meer inzake de agenda van de vergaderingen en het beheer van de financiële middelen. Ze streeft naar dialoog en wil constructief samenwerken met de directie, de leerkrachten en de inrichtende macht van de school, met respect voor hun professionele opdracht en verantwoordelijkheid en het pedagogisch project van de school.
b. De oudervereniging staat open voor de inbreng van iedereen (via onder meer een ideeënbus en klasafgevaardigden).
c. De oudervereniging staat, in samenwerking met de school, in voor regelmatige verslaggeving over haar vergaderingen voor alle ouders die interesse tonen en over het gebruik van de financiële middelen waarover ze beschikt.
d. De oudervereniging streeft naar efficiënte, met een agenda voorbereide vergaderingen waarover een duidelijk, kort verslag wordt gemaakt. Dat verslag wordt op de website van de school gezet en op een berichtenbord in de school uitgehangen.

4.Formele organisatie
a. De oudervereniging treedt op als een feitelijke vereniging, waarvan de werking geregeld wordt volgens deze basistekst.
b. De organisatie van activiteiten gebeurt zoveel mogelijk in nauwe samenwerking met de school en onder de juridische verantwoordelijkheid van de school.
c. Over het beheer van de financiële middelen (bankrekening, kas, …) legt de oudervereniging op elke vergadering een financieel verslag voor. De penningmeester houdt daartoe een kasboekhouding bij.
d. In overleg met en na goedkeuring door de oudervereniging kunnen twee leden ervan de bankrekening van de vereniging laten blokkeren.

Winkelwagen